Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du måste själv ansöka om hjälp och stöd. Det kan du göra muntligen eller skriftligen, genom en företrädare eller ett ombud. Vårdnadshavare kan ansöka för barn- och ungdom under 18 år.

Här hittar du våra e-tjänster. För att ansöka via våra e-tjänster behöver du ett bank-id.

Här ansöker du via vår E-tjänst

Ansök om LSS-insatser

Ansök om hemtjänst, särskilt boende, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm.

Här finns ansökningsblanketter för utskrift

Det är viktigt att du använder rätt blankett.

  • Personer med utvecklingsstörning eller fysisk funktionsnedsättning ansöker hos omsorgsförvaltningen.
  • Personer med psykisk- och eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i form av autism eller autismliknande tillstånd ansöker hos arbete och välfärd.

Ansökningsblanketter att skriva ut och skicka in hittar du på vår blankettsida.

Under Hjälp och stöd i menyn kan du läsa om olika former av hjälp och stöd.
Nedan beskrivs vad som händer med din ansökan.

Ansökan och utredning

En handläggare tar emot din ansökan och tar kontakt med dig. Ni kommer överens om en tid för ett besök. Vid mötet samtalar ni om vad du behöver hjälp med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare, psykolog eller liknande.
Uppgifterna sammanfattas sedan i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas individuellt.

Beslut

När utredningen är klar och bedömningen är gjord fattas ett beslut. Av beslutet framgår om du har rätt till den insats du ansökt om. Ett skriftligt beslutsmeddelande skickas hem till dig.  

Har du fått ett tidsbegränsat beslut enligt LSS måste du själv begära insatsen på nytt innan beslutet upphör att gälla.

Om du vill överklaga

Är du missnöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Din överklagan ska vara skriftlig. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, den ändring du vill ha samt varför du vill ha beslutet ändrat. Handläggaren kan hjälpa dig med att formulera din överklagan.

Din överklagan skickar du in till den nämnd som är ansvarig för beslutet. I det beslutsmeddelande du fått hemskickat finns all information om hur du överklagar och vart din överklagan ska skickas. Din överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet.

Efter att du fått ditt beslut

Handläggaren skickar beslutet om din beviljade hjälp och utredningen till den utförare som blir ansvarig för att din hjälp utförs. Du blir kontaktad och tillsammans planerar ni hur din hjälp bäst ska genomföras, detta skrivs ner i en genomförandeplan. Planen är viktig för att ansvarig personal ska kunna ge dig det stöd du behöver. Din genomförandeplan följs upp regelbundet tillsammans med dig.

Uppföljning

Handläggaren följer upp om din insats har påbörjats. Enhetschefen/verksamhetschefen ansvarar för att du får din hjälp och för att en genomförandeplan upprättas. Därefter följs ditt beslut upp årligen eller vid behov. Om dina behov ändras är du skyldig att meddela handläggaren om det. Då kommer beslutet att prövas på nytt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2018