Äldreomsorg

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av kommunen. De flesta insatser behöver du ansöka om.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Under Hjälp och stöd i menyn kan du läsa om olika former av insatser och nedan beskrivs hur du ansöker och vad som händer med din ansökan.

Ansökan och utredning

Du måste själv ansöka om hjälp och stöd. Det kan du göra muntligen eller skriftligen, genom en företrädare eller ett ombud.

För att ansöka via vår e-tjänst behöver du ett bank-id. Hämtar du istället vår blankett för ansökan skriver du ut den och skickar in med post. Vill du ansöka muntligt kan du nå en handläggare via kontaktcenter på telefon 0470-410 00.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm mm.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm mm.

Efter att din ansökan inkommit till kommunen tar en handläggare kontakt med dig och ni samtalar om vad du behöver hjälp med. Du kan behöva lämna intyg exempelvis från läkare, arbetsterapeut eller liknande.

Uppgifterna sammanfattas sedan i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas individuellt.

Beslut

När utredningen är klar och bedömningen är gjord fattas ett beslut. Av beslutet framgår vilken hjälp du har beviljats. Ett skriftligt beslutsmeddelande skickas hem till dig. 

Om du vill överklaga

Är du missnöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Din överklagan ska vara skriftlig. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, den ändring du vill ha samt varför du vill ha ditt beslut ändrat. Handläggaren kan hjälpa dig med att formulera din överklagan.

Din överklagan ställs till Förvaltningsrätten men du skickar in den till omsorgsnämnden. I det beslutsmeddelande du fått hemskickat finns information om hur du överklagar och vart din överklagan ska skickas. Din överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet.

Efter att du fått ditt beslut

Handläggaren skickar beslutet om din beviljade hjälp och utredningen till den utförare som blir ansvarig för att din hjälp utförs. Du blir kontaktad och tillsammans planerar ni hur din hjälp bäst ska genomföras, detta skrivs ner i en genomförandeplan. Planen är viktig för att ansvarig personal ska kunna ge dig det stöd du behöver. Din genomförandeplan följs upp regelbundet tillsammans med dig.

Uppföljning

Handläggaren följer upp om din insats har påbörjats. Enhetschefen/verksamhetschefen ansvarar för att du får din hjälp och för att en genomförandeplan upprättas. Därefter följs ditt beslut upp årligen eller vid behov. Om dina behov ändras är du skyldig att  meddela handläggaren om det. Då kommer beslutet att prövas på nytt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2018
Stöd och omsorg