Stöd och omsorg

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du till exempel söka stöd och hjälp av olika former, ansöka om att bli god man eller söka olika former av bidrag.

Inkomstförfrågan vård- och omsorgsavgift*

Stiftelser gällande omsorg

Avgifter för barn upp till 18 år

Avgifter för vuxna

Begäran om Samordnad individuell plan

Bistånd (SoL) ansökan

Bistånd (SOL) ansökan (socialpsykiatri)

Bistånd (SoL) ansökan (omsorgsförvaltningen)

Bostadsanpassningsbidrag

Föreningsverksamhet för funktionshindrade

Inkomstförfrågan, vuxna*

Inkomstförfrågan, vuxna*

Inkomstförfrågan, barn upp till 18 år*

Lämna synpunkter om omsorg av personer med funktionsnedsättning

Stöd och service (LSS) begäran

Stöd och service (LSS) begäran (omsorgsförvaltningen)

Stöd och service (LSS) begäran (arbete och välfärd barn och ungdom)

Stöd och service (LSS) begäran (arbete och välfärd vuxna)

Ansökan Anna Bondes Fond 2018

Intresseanmälan om att byta bostad

Skadeanmälan till patientförsäkringen

Ansökan om nedsättning/befrielse från hemtjänstavgift på grund av dubbla boendekostnader

Avgifter för vuxna

Begäran om Samordnad Individuell plan

Beräkning av hemtjänstavgift i samband med att make/maka flyttar till särskilt boende

Bostadsanpassningsbidrag

Dagverksamhet, intresseanmälan

Inkomstförfrågan*

Inkomstförfrågan*

Lämna synpunkter om äldreomsorg

Bistånd (SoL) ansökan

Bistånd (SoL) ansökan

Val av hemtjänstleverantör

Val av särskilt boende

Intresseanmälan om att byta bostad

Bli god man eller förvaltare, intresseanmälan

Få god man eller förvaltare, egen ansökan

Anmäla om behov av god man eller förvaltare

Ansökan om samtycke

Begäran om entledigande

Förteckning över egendom

Granskning av boendets kassaredovisning

Inkomstschema

Kassablad

Körjournal

Utgiftsschema

Redogörelse- bilaga till års- eller sluträkning

Uttag från överförmyndarspärrat konto, ansök

Årsräkning - sluträkning för god man och förvaltare

Åtagande och samtycke

Årsräkning - sluträkning för myndling

Förteckning för myndling

Redogörelse myndling

Förteckning god man ensamkommande barn

Redogörelse extra arvode ensamkommande barn

Redogörelse ensamkommande barn

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2018