Protokoll, föredragningslista och kallelse - nämnden för arbete och välfärd

Tid: 28 februari 2018, klockan 09.00
Plats: Kronobergsrummet, Västra Esplanaden 18, Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över Nämnden för arbete och välfärds ärenden 28 februari

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information från nämndens ordförande 2018
 5. Information från förvaltningschefen 2018
 6. Ledamöternas och ersättarnas frågestund
 7. Inkomna skrivelser till förvaltningen/nämnden 2018
 8. Redovisning av delegationsbeslut 2018
 9. Beslut om att införa auktorisationsmodell för Växjölöftet Yrkeshögskola (YH)
 10. Redovisning av loggningskontroll och avvikelserapporter 2017
 11. Beslut om Socialstyrelsens remiss rörande Behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. KS 2017-00759
 12. Beslut om förändringar i delegationsförteckningen avseende enhetschef utredningsenhet socialpsykiatri
 13. Beslut om ändring i dokumenthanteringsplan för nämnden för arbete och välfärd
 14.  Svar till KS 2018-00045 Protokollsutdrag 2018-01-30 § 72 Uppföljningsrapporter från nämnder och bolag om deras tillgänglighetsarbete under 2017
 15. Beslut om föräldraskapsutredning inledd 2017-10-09
 16. Beslut om föräldraskapsutredning inledd 2017-12-21
 17. Beslut om föräldraskapsutredning inledd 2017-12-21
 18. Beslut om utredning av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 2 a FB inledd 2017-08-11
 19. Information individutskottet
 20. Övrigt

Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga ca en vecka innan sammanträdet äger rum i samband med att kallelsen skickas ut.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på förvaltningen för arbete och välfärds kanslilänk till annan webbplats.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta arbete och välfärds förvaltningssekreterare, telefon 0470-430 14.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2018
Politik och demokrati